بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

Knocki يكشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

تصــور کنیــد هر ســطح صافــی را در منزلتان به یک ریموت کنترل برای وســایل الکترونیــک خانــه تبدیل کنیــد. مثلا میز تحریرتــان قابلیت کنترل سیســتم پخش خانه را داشــته باشد یا شیشــه پنجره ها به ریمــوت کنترل تلویزیون تبدیل شــود! این کاری اســت کــه فنــاوری Knocki ازپس آن برمی آید و تمام وســایل الکترونیک و غیرالکترونیک خانه تــان را به ابزارهایی هوشــمند تبدیل می کند.

knocki__1_

 این تبدیل ســاده امکان ارتباط بابیشتر گوشی های هوشمند، وســایل الکترونیــک، چند رســانه ای ها و دســتگاه هایی از این نــوع را دارد و با قرار گرفتن روی میز، زمین، دیوار، شیشه و هر سطح معمولی دیگری، آن را به یک ریموت کنترل نــوری تبدیل می کنــد Knocki از طریــق مــادون قرمــز، وایفــای داخلی و بلوتــوث با دســتگاههای مختلــف ارتباط برقرار می کند.