بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

گجت هوشمند مووجی پلی چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۵

small_boxed_min_1_794x1024

برای نواختن موسیقی به سازهایی نیاز است که در بیشتر موارد قیمت بالایی دارند، اما مووجی پلی (Mogees Play) به کاربر امکان می دهد با اســتفاده از جسم در دسترس صدای سازهای مختلفی را تولید کند. مووجی پلی یک دســتگاه دایره ای شکل و کمی بزرگتر از یک ســکه  500تومانی اســت. کافی است این دســتگاه را روی هر چیز در دسترس نظیر بشقاب، لیوان، هندوانه یا حتی سر و صورت خودتان قرار دهید.

مووجی پلی می تواند ارتعاشــات ناشــی از ضربه روی ســطح موردنظر را بســرعت شناسایی کرده و آن را به صدایی مشــابه در یک ســاز تبدیــل کند. بــرای نمونه با نصــب آن روی یک هندوانه و ضربه زدن به ســطح آن می توان صدایی شــبیه یک طبل بزرگ را از آن شــنید! مووجیپلــی همچنین امکان آموزش اصول موسیقی را از طریق یــک بازی جالــب فراهم می کند.

mogees_play__1_