بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

یکی از مشــکلات رایج در میان گرافیست ها، نبود وسیله ای در دســترس برای تشــخیص ســریع نام فونت یا رنگ موجود در صفحات پرینت شــده و دنیای واقعی اســت. در این میان، گجتی به نــام اســپکتور  (Spector) می تواند راه حلی خوب برای این مشکل باشد. این وســیله کوچک که شبیه یک ُمهر اداری اســت، کارکردی ساده دارد. کافی اســت آن را روی متن مورد نظر ببریم و دکمه آن را فشــار دهیــم. دوربین موجود در این دســتگاه، تصویــری از فونت موردنظر گرفته و آن را با فونت هــای موجود در بانک داده اش مقایســه کرده و در نهایت،نوع فونت را به کاربر اعلام می کند.

spector__3_

همچنین با قرار دادن این وسیله روی تصویر یا هر چیز رنگی دیگر می توان کد دیجیتال مربوط به رنگ را دریافت کرد. طراح اسپکتور اعلام کرده نمونه ساخته شده آزمایشی بوده و هنوز هیچ برنامه ای برای تولید انبوه آن ندارد.