بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

نمایشگر ضربان قلب

نوع محصول

برند

سنجش کالری مصرفی

مقایسه
Beurer PM250 Heart Rate Monitor

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM250

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM250

273,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM200 Heart Rate Monitor

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM200

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM200

259,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM90 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM90

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM90

514,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM80 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM80

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM80

485,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM70 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM70

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM70

406,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM 62 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 62

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 62

299,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM58 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM58

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM58

223,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM45 Heart Rate Monitor

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM45

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM45

239,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PM 15 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 15

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 15

154,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer PO80 Pulse Oximeter

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO80

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO80

486,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : میزان اکسیژن محلول در خون و ضربان قلب
مقایسه
Beurer PO30 Pulse Oximeter

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO30

پالس اکسیمتر بیورر مدل PO30

235,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : میزان اکسیژن محلول در خون و فرکانس قلب
مقایسه
iHealth PO3 Pulse Oximeter

نمایشگر ضربان قلب آی هلث PO3

نمایشگر ضربان قلب آی هلث PO3

300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش مسافت پیموده شده :
مقایسه
Beurer PM25 Heart Monitor

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM25

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM25

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : ECG سنجش حداکثر ضربان قلب : محاسبه میانگین ضربان : سنجش کالری مصرفی :
مقایسه
Beurer ME80 Mobile ECG device

دستگاه نوار قلب بیورر مدل ME80

دستگاه نوار قلب بیورر مدل ME80

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع اندازه گیری : اندازه گیری ECG