بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

صنایع دستی

1 تا 24 از 112 محصول خانه و زندگی :صنایع دستی

نوع محصول

بر اساس نوع محصول

فرش دستباف حامد کد 1400

فرش دستباف حامد کد 1400

فرش دستباف حامد کد 1400

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 117 عرض فرش به سانتیمتر : 76
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : حامد تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف رجبیان کد 2948

فرش دستباف رجبیان کد 2948

فرش دستباف رجبیان کد 2948

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : رجبیان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف شکوری کد 1591

فرش دستباف شکوری کد 1591

فرش دستباف شکوری کد 1591

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 125 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : شکوری تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف رجبیان کد 2947

فرش دستباف رجبیان کد 2947

فرش دستباف رجبیان کد 2947

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 122 عرض فرش به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : رجبیان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف احمدی کد 1391

فرش دستباف احمدی کد 1391

فرش دستباف احمدی کد 1391

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 118 عرض فرش به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : احمدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف شیرازی کد 1399

فرش دستباف شیرازی کد 1399

فرش دستباف شیرازی کد 1399

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : شیرازی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف نیکو کلام کد 2992

فرش دستباف نیکو کلام کد 2992

فرش دستباف نیکو کلام کد 2992

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 122 عرض فرش به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نیکو کلام تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف وحید سیرامان کد 4234

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4234

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4234

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 128 عرض فرش به سانتیمتر : 73
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : وحید سیرامان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف وحید سیرامان کد 4251

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4251

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4251

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 112 عرض فرش به سانتیمتر : 60
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : وحید سیرامان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف بابایی کد 1394

فرش دستباف بابایی کد 1394

فرش دستباف بابایی کد 1394

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 118 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : بابایی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف متوسل کد 1393

فرش دستباف متوسل کد 1393

فرش دستباف متوسل کد 1393

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 112 عرض فرش به سانتیمتر : 77
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : متوسل تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف مقدم کد 1389

فرش دستباف مقدم کد 1389

فرش دستباف مقدم کد 1389

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 117 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : مقدم تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف احمدی کد 4259

فرش دستباف احمدی کد 4259

فرش دستباف احمدی کد 4259

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : احمدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف نیکو کلام کد 2993

فرش دستباف نیکو کلام کد 2993

فرش دستباف نیکو کلام کد 2993

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 97 عرض فرش به سانتیمتر : 60
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نیکو کلام تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف مقدم کد 4291

فرش دستباف مقدم کد 4291

فرش دستباف مقدم کد 4291

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : مقدم تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف نوری کد 1581

فرش دستباف نوری کد 1581

فرش دستباف نوری کد 1581

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نوری تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف نیکو کلام کد 2995

فرش دستباف نیکو کلام کد 2995

فرش دستباف نیکو کلام کد 2995

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 95 عرض فرش به سانتیمتر : 60
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نیکو کلام تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف نیکو کلام کد 2994

فرش دستباف نیکو کلام کد 2994

فرش دستباف نیکو کلام کد 2994

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 100 عرض فرش به سانتیمتر : 62
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نیکو کلام تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف وحید سیرامان کد 4235

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4235

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4235

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 81 عرض فرش به سانتیمتر : 81
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : وحید سیرامان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف وحید سیرامان کد 4236

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4236

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4236

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 85 عرض فرش به سانتیمتر : 75
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : وحید سیرامان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف میر مهدی کد 1201

فرش دستباف میر مهدی کد 1201

فرش دستباف میر مهدی کد 1201

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 113 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : میر مهدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف رجبیان کد 4403

فرش دستباف رجبیان کد 4403

فرش دستباف رجبیان کد 4403

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 116 عرض فرش به سانتیمتر : 70
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : رجبیان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف صمدی کد 4248

فرش دستباف صمدی کد 4248

فرش دستباف صمدی کد 4248

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : صمدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
فرش دستباف زائری کد 4292

فرش دستباف زائری کد 4292

فرش دستباف زائری کد 4292

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : زائری تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم