بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

فرش

1 تا 24 از 112 محصول صنایع دستی :فرش

نوع محصول

چله (جنس نخ تار)

تعداد رج

رنگ زمینه

بر اساس نوع

نوع طرح

محل بافت

مقایسه
فرش دستباف حامد کد 1400

فرش دستباف حامد کد 1400

فرش دستباف حامد کد 1400

18,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 117 عرض فرش به سانتیمتر : 76
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : حامد تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف رجبیان کد 2948

فرش دستباف رجبیان کد 2948

فرش دستباف رجبیان کد 2948

20,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : رجبیان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف شکوری کد 1591

فرش دستباف شکوری کد 1591

فرش دستباف شکوری کد 1591

27,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 125 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : شکوری تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف رجبیان کد 2947

فرش دستباف رجبیان کد 2947

فرش دستباف رجبیان کد 2947

20,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 122 عرض فرش به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : رجبیان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف احمدی کد 1391

فرش دستباف احمدی کد 1391

فرش دستباف احمدی کد 1391

16,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 118 عرض فرش به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : احمدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف شیرازی کد 1399

فرش دستباف شیرازی کد 1399

فرش دستباف شیرازی کد 1399

21,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : شیرازی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف نیکو کلام کد 2992

فرش دستباف نیکو کلام کد 2992

فرش دستباف نیکو کلام کد 2992

18,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 122 عرض فرش به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نیکو کلام تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف وحید سیرامان کد 4251

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4251

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4251

15,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 112 عرض فرش به سانتیمتر : 60
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : وحید سیرامان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف بابایی کد 1394

فرش دستباف بابایی کد 1394

فرش دستباف بابایی کد 1394

14,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 118 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : بابایی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف متوسل کد 1393

فرش دستباف متوسل کد 1393

فرش دستباف متوسل کد 1393

15,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 112 عرض فرش به سانتیمتر : 77
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : متوسل تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف مقدم کد 1389

فرش دستباف مقدم کد 1389

فرش دستباف مقدم کد 1389

13,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 117 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : مقدم تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف احمدی کد 4259

فرش دستباف احمدی کد 4259

فرش دستباف احمدی کد 4259

6,800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : احمدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف نیکو کلام کد 2993

فرش دستباف نیکو کلام کد 2993

فرش دستباف نیکو کلام کد 2993

7,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 97 عرض فرش به سانتیمتر : 60
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نیکو کلام تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف مقدم کد 4291

فرش دستباف مقدم کد 4291

فرش دستباف مقدم کد 4291

19,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : مقدم تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف نوری کد 1581

فرش دستباف نوری کد 1581

فرش دستباف نوری کد 1581

6,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نوری تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف نیکو کلام کد 2995

فرش دستباف نیکو کلام کد 2995

فرش دستباف نیکو کلام کد 2995

7,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 95 عرض فرش به سانتیمتر : 60
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نیکو کلام تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف نیکو کلام کد 2994

فرش دستباف نیکو کلام کد 2994

فرش دستباف نیکو کلام کد 2994

7,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 100 عرض فرش به سانتیمتر : 62
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نیکو کلام تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف میر مهدی کد 1201

فرش دستباف میر مهدی کد 1201

فرش دستباف میر مهدی کد 1201

14,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 113 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : میر مهدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف صمدی کد 4248

فرش دستباف صمدی کد 4248

فرش دستباف صمدی کد 4248

22,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : صمدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف زائری کد 4292

فرش دستباف زائری کد 4292

فرش دستباف زائری کد 4292

19,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : زائری تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف جعفر جمشیدی کد 4249

فرش دستباف جعفر جمشیدی کد 4249

فرش دستباف جعفر جمشیدی کد 4249

19,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 122 عرض فرش به سانتیمتر : 76
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : جعفر جمشیدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف مولوی کد 4241

فرش دستباف مولوی کد 4241

فرش دستباف مولوی کد 4241

13,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 118 عرض فرش به سانتیمتر : 77
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : مولوی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف احمدی کد 4240

فرش دستباف احمدی کد 4240

فرش دستباف احمدی کد 4240

14,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 118 عرض فرش به سانتیمتر : 77
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : احمدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف رجبیان کد 1590

فرش دستباف رجبیان کد 1590

فرش دستباف رجبیان کد 1590

16,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 116 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : رجبیان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم