بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

فرش

1 تا 14 از 14 محصول صنایع دستی :فرش

نوع محصول

چله (جنس نخ تار)

تعداد رج

رنگ زمینه

بر اساس نوع

نوع طرح

محل بافت

مقایسه
تابلو فرش منظره پل - 1066

تابلو فرش منظره پل - 1066

تابلو فرش منظره پل - 1066

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 118 عرض فرش به سانتیمتر : 39 طول قاب به سانتیمتر : 150 عرض قاب به سانتیمتر : 72
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش سبد گل و گلدان گل - 3913

تابلو فرش سبد گل و گلدان گل - 3913

تابلو فرش سبد گل و گلدان گل - 3913

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 75 عرض فرش به سانتیمتر : 53 طول قاب به سانتیمتر : 94 عرض قاب به سانتیمتر : 72
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش گلدان گل - 3889

تابلو فرش گلدان گل - 3889

تابلو فرش گلدان گل - 3889

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 65 عرض فرش به سانتیمتر : 50 طول قاب به سانتیمتر : 88 عرض قاب به سانتیمتر : 71
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش گل و منقل - 1062

تابلو فرش گل و منقل - 1062

تابلو فرش گل و منقل - 1062

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 71 عرض فرش به سانتیمتر : 42 طول قاب به سانتیمتر : 98 عرض قاب به سانتیمتر : 70
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش جنگل بارانی - 1099

تابلو فرش جنگل بارانی - 1099

تابلو فرش جنگل بارانی - 1099

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 105 عرض فرش به سانتیمتر : 62 طول قاب به سانتیمتر : 125 عرض قاب به سانتیمتر : 82
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش سبد گل عرضی بزرگ - 3312

تابلو فرش سبد گل عرضی بزرگ - 3312

تابلو فرش سبد گل عرضی بزرگ - 3312

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 103 عرض فرش به سانتیمتر : 60 طول قاب به سانتیمتر : 130 عرض قاب به سانتیمتر : 86
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
تابلو فرش گلدان سفالی و گل برجسته - 1576

تابلو فرش گلدان سفالی و گل برجسته - 1576

تابلو فرش گلدان سفالی و گل برجسته - 1576

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 55 عرض فرش به سانتیمتر : 39 طول قاب به سانتیمتر : 80 عرض قاب به سانتیمتر : 64
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش گلدان گل لاله سفید - 1360

تابلو فرش گلدان گل لاله سفید - 1360

تابلو فرش گلدان گل لاله سفید - 1360

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 92 طول قاب به سانتیمتر : 115 عرض قاب به سانتیمتر : 88
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش گلدان و گل - 1193

تابلو فرش گلدان و گل - 1193

تابلو فرش گلدان و گل - 1193

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 64 عرض فرش به سانتیمتر : 44 طول قاب به سانتیمتر : 84 عرض قاب به سانتیمتر : 64
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز بافنده : استاد کریمی نژاد تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش گلدان ستونی - 3352

تابلو فرش گلدان ستونی - 3352

تابلو فرش گلدان ستونی - 3352

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 74 عرض فرش به سانتیمتر : 38 طول قاب به سانتیمتر : 99 عرض قاب به سانتیمتر : 63
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش گلدان گل - 1012

تابلو فرش گلدان گل - 1012

تابلو فرش گلدان گل - 1012

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 60 عرض فرش به سانتیمتر : 43 طول قاب به سانتیمتر : 84 عرض قاب به سانتیمتر : 68
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز بافنده : استاد عبدالسلام تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش گلدان گل و فرش - 3911

تابلو فرش گلدان گل و فرش - 3911

تابلو فرش گلدان گل و فرش - 3911

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول قاب به سانتیمتر : 81 عرض قاب به سانتیمتر : 68
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش سبد گل - 4344

تابلو فرش سبد گل - 4344

تابلو فرش سبد گل - 4344

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 81 عرض فرش به سانتیمتر : 54 طول قاب به سانتیمتر : 106 عرض قاب به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز بافنده : استاد عبدالسلام تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم
مقایسه
تابلو فرش سبد گل - 2892

تابلو فرش سبد گل - 2892

تابلو فرش سبد گل - 2892

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 87 عرض فرش به سانتیمتر : 59 طول قاب به سانتیمتر : 110 عرض قاب به سانتیمتر : 81
مشخصات فرش:
محل بافت : تبریز بافنده : استاد سیدیان تعداد رج : 50 چله (جنس نخ تار) : کرک و ابریشم