بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

فرش

1 تا 24 از 75 محصول صنایع دستی :فرش

نوع محصول

چله (جنس نخ تار)

تعداد رج

رنگ زمینه

بر اساس نوع

نوع طرح

محل بافت

مقایسه
فرش دستباف حامد کد 1400

فرش دستباف حامد کد 1400

فرش دستباف حامد کد 1400

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 117 عرض فرش به سانتیمتر : 76
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : حامد تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف رجبیان کد 2948

فرش دستباف رجبیان کد 2948

فرش دستباف رجبیان کد 2948

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : رجبیان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف شکوری کد 1591

فرش دستباف شکوری کد 1591

فرش دستباف شکوری کد 1591

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 125 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : شکوری تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف رجبیان کد 2947

فرش دستباف رجبیان کد 2947

فرش دستباف رجبیان کد 2947

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 122 عرض فرش به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : رجبیان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف احمدی کد 1391

فرش دستباف احمدی کد 1391

فرش دستباف احمدی کد 1391

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 118 عرض فرش به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : احمدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف شیرازی کد 1399

فرش دستباف شیرازی کد 1399

فرش دستباف شیرازی کد 1399

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : شیرازی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف نیکو کلام کد 2992

فرش دستباف نیکو کلام کد 2992

فرش دستباف نیکو کلام کد 2992

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 122 عرض فرش به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نیکو کلام تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف وحید سیرامان کد 4234

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4234

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4234

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 128 عرض فرش به سانتیمتر : 73
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : وحید سیرامان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف وحید سیرامان کد 4251

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4251

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4251

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 112 عرض فرش به سانتیمتر : 60
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : وحید سیرامان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف بابایی کد 1394

فرش دستباف بابایی کد 1394

فرش دستباف بابایی کد 1394

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 118 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : بابایی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف متوسل کد 1393

فرش دستباف متوسل کد 1393

فرش دستباف متوسل کد 1393

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 112 عرض فرش به سانتیمتر : 77
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : متوسل تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف مقدم کد 1389

فرش دستباف مقدم کد 1389

فرش دستباف مقدم کد 1389

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 117 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : مقدم تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف احمدی کد 4259

فرش دستباف احمدی کد 4259

فرش دستباف احمدی کد 4259

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : احمدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف نیکو کلام کد 2993

فرش دستباف نیکو کلام کد 2993

فرش دستباف نیکو کلام کد 2993

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 97 عرض فرش به سانتیمتر : 60
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نیکو کلام تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف مقدم کد 4291

فرش دستباف مقدم کد 4291

فرش دستباف مقدم کد 4291

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : مقدم تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف نوری کد 1581

فرش دستباف نوری کد 1581

فرش دستباف نوری کد 1581

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نوری تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف نیکو کلام کد 2995

فرش دستباف نیکو کلام کد 2995

فرش دستباف نیکو کلام کد 2995

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 95 عرض فرش به سانتیمتر : 60
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نیکو کلام تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف نیکو کلام کد 2994

فرش دستباف نیکو کلام کد 2994

فرش دستباف نیکو کلام کد 2994

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 100 عرض فرش به سانتیمتر : 62
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : نیکو کلام تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف وحید سیرامان کد 4235

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4235

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4235

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 81 عرض فرش به سانتیمتر : 81
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : وحید سیرامان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف وحید سیرامان کد 4236

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4236

فرش دستباف وحید سیرامان کد 4236

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 85 عرض فرش به سانتیمتر : 75
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : وحید سیرامان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف میر مهدی کد 1201

فرش دستباف میر مهدی کد 1201

فرش دستباف میر مهدی کد 1201

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 113 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : میر مهدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف رجبیان کد 4403

فرش دستباف رجبیان کد 4403

فرش دستباف رجبیان کد 4403

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 116 عرض فرش به سانتیمتر : 70
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : رجبیان تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف صمدی کد 4248

فرش دستباف صمدی کد 4248

فرش دستباف صمدی کد 4248

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 80
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : صمدی تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم
مقایسه
فرش دستباف زائری کد 4292

فرش دستباف زائری کد 4292

فرش دستباف زائری کد 4292

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات ظاهری:
طول فرش به سانتیمتر : 120 عرض فرش به سانتیمتر : 78
مشخصات فرش:
محل بافت : قم بافنده : زائری تعداد رج : 70 چله (جنس نخ تار) : تمام ابریشم